ĐẠI TIỆC LỄ TỨ PHỦ HÀNG NĂM

Khi tìm hiểu về đạo Mẫu của Việt Nam chúng ta sẽ thấy tín ngưỡng thờ Tam Tứ phủ có hệ thống Thần linh hết sức đồ sộ với các đền phủ rải khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, với những người theo đạo Mẫu thì những ngày lễ lớn trong năm dòng đạo này vẫn được duy trì và tổ chức rất trọng thể. Sau đây sẽ là danh sách những ngày đại tiệc Tứ Phủ (tính theo lịch âm) mà bạn nên biết.

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ Tháng Giêng:

 • Ngày 06/1: Tiệc Cô đôi Thượng ngàn
 • Ngày 09/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
 • Ngày 09/1: Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ ng Chúa
 • Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Tám (Tiệc quan hoàng Bát – Tướng quân Nùng Chí Cao)
 • Ngày 10/1: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất
 • Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh ng Chúa
 • Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên
 • Ngày 15/1: Tiệc Tản Viên Sơn Thánh
 • Ngày 17/1: Tiệc cô Tân An;
 • Ngày 20/1: Ngày nhà Trần ra quân
 • Ngày 19-21:Tiệc Tứ Vị Vua Bà (Tại Đền Cờn – Nghệ An)
 • Ngày 25/1: Hội đồng đại lễ nhà Trần.

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ tháng hai 

 • Ngày Mão đầu: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ( Mẫu Đông Cuông)
 • Ngày 02/2: Tiệc Mẫu Tam Cờ
 • Ngày 03/2: Tiệc Hưng Nhượng Đại Vương ( Tướng Quân Trần Quốc Tảng) – Đền Cửa Ông-Quảng Ninh;
 • Ngày 06/2: Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đền Cờn Môn
 • Ngày 10/2: Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên ng chúa Phạm Điện Súy
 • Ngày 12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ, Núi Dùm, Ỷ La ,Cảnh Xanh Linh Từ…)
 • Ngày 14/2: Tiệc Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
 • Ngày 15+16/2: Tiệc Chúa Nguyệt Hồ
 • Ngày 17/2: Tiệc Cậu Đệ Nhất
 • Ngày 20/2: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ( tức Lê Mại Đại Vương, sơn trang ng chúa)
 • Ngày 21/2 (có nơi ghi 24/2): Tiệc Mẫu Sòng Sơn ( tiệc Mồng 2 /2 : sửa bởi hien_dongphu )

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ tháng ba:

 • Ngày 02/3: Tiệc Cô Bé Cửa Suốt
 • Ngày 03/3: Tiệc Mẫu Liễu Hạnh ( Tiệc Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên)
 • Ngày 06/3: Tiệc Vương Tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương;
 • Ngày 07/3: Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang (Cậu bé quận Đồi Ngang)
 • Ngày 14/3: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai;
 • Ngày 17/3: Tiệc Chầu Bát Nàn (hay còn gọi là Chầu Tám, Chầu Bát – Đông Nhung Đại Tướng Quân – đền Tiên La- Thái Bình):

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ Tháng tư:

 • Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ
 • Ngày 01/4: Tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương
 • Ngày 12/4 :Tiệc Chúa Thác Bờ (Có nơi ghi là 1 tháng 4)
 • Ngày 18/4: Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ
 • Ngày 19/4: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
 • Ngày 24/4: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương
 • Ngày 24/4: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ Tháng năm:

 • Ngày 05/5: Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng ng Chúa Chính Cung;
 • Ngày 07/5: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương;
 • Ngày 10/5: Tiệc Chầu Lục ( Đền Chín Tư Hữu Lũng)
 • Ngày 10-5: Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên;
 • Ngày 10/5: Tiệc Cô Sáu Sơn Trang ( tiệc Cô Sáu Lục Cung);
 • Ngày 20/5: Tiệc Chầu Năm Suối Lân (+ Tiệc Cô Năm Suối Lân);
 • Ngày 25/5: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh ( đền Ninh Giang, đền Kì Cùng)

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ  Tháng sáu:

 • Ngày 01/6: Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)
 • Ngày 10/6: Tiệc Mẫu Đệ Tam ( Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn)
 • Ngày 12/6: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn và
 • Ngày 12/6: Tiệc Cô Bơ Bông ( Hay tiệc Cô Ba Thoải cung – đền Ba Bông-Thác Hàn):
 • Ngày 16/6: Tiệc Chúa Năm Phương. Đền chính của Chúa được thờ tại đền Cấm và đền Cây Đa 13 gốc tại đất Hải Phòng:
 • Ngày 24/6: Tiệc Quan Lớn Đệ Tam (Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng
 • Ngày 24/6: Tiệc Cô Bé Minh Lương
 • Ngày 26/6: Tiệc Quan Hoàng Bơ ( Quan Hoàng Ba)
 • Ngày 26/6: Tiệc Cô Tám Đồi Chè;

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ Tháng bảy:

 • Các ngày trong tháng: Đại Lễ Tán Hạ
  + Ngày 03/7: Tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu
  + Ngày 06/7: Tiệc Cô 
  + Ngày 07/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
  + Ngày 12/7: Tiệc Mẫu Ỷ La
  + Ngày 13/7: Tiệc Quan Triệu Tường
  + Ngày 14/7: Tiệc Ông Hoàng Đôi ( đền Bảo Hà)
  + Ngày 17/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy
  + Ngày 20/7: Tiệc Bà Chúa Kho
  + Ngày 21/7: Tiệc Chầu Bẩy Kim Giao ( Chầu bảy Mỏ Bạch + Tiệc Cô Bẩy Kim Giao ( bảy Mỏ Bạch)
  + Ngày 21/7: Tiệc Cô Cả Núi Dùm (Tuyên Quang);

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ Tháng tám:

 • Ngày 03/8: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
 • Ngày 06/8: Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân ng Chúa);
 • Ngày 10/8: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
 • Ngày 15/8: Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân ( tiệc Đản Nhật)
 • Ngày 21/8: Tiệc Mẫu Nhà Trần;
 • Ngày 20/8: Tiệc Trần Triều Quốc ng Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Kiếp Bạc-HD
 • Ngày 22/8: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình ( Đền Đồng Bằng )
 • Ngày 22/8: Tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên;
 • Ngày 24/8: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất (tiệc đản nhật);

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ Tháng chín:

 • Ngày 02/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn);
 • Ngày 04/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ;
 • Ngày 09/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu;
 • Ngày 09/9: Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu;
 • Ngày 09/9: Tiệc ông Chín thượng;
 • Ngày 09/9: Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh;
 • Ngày 09/9: Tiệc Cô Chín Sòng Sơn;
 • Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường ;
 • Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng ;
 • Ngày 20/9: Tiệc ng Đồng Bắc Lệ ( đồng thời là tiệc Chầu Bé Bắc Lệ và Tiệc Chầu Lục);
 • Ngày 28/9: Tiệc Vương Phi Thiên Thành ng Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu;

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ Tháng mười:

Ngày 10/10: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Mười Nghệ An

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ Tháng mười một:

 • Ngày 01/11(có nơi ghi 10/11): Tiệc Phạm Ngũ Lão.
 • Ngày 02/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Quan Thanh Tra Giám Sát – Đền Đồi Ngang);
 • Ngày 02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị;
 • Ngày 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh;
 • Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba ( Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ)
 • Ngày 10/11: Tiệc Cô Mười Mỏ Ba (Tiệc Cô Mười Đồng Mỏ)
 • Ngày 11/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị ( Tiệc đản nhật Quan lớn Thanh Tra Giám Sát);

Tháng mười hai (tháng Chạp):

 • Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp): Đại Lễ Tất Niên
 • Ngày 10/12: TiệcTrần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: (Hay còn gọi là: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc ng Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần
 • Ngày 10/12: Tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Huý Trần Quốc Liễu
 • Ngày 20/12: Khánh tiệc Vương Cô Đệ Nhị
 • Ngày 25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót, Chúa Chữa)

Danh sách này có thể chưa đầy đủ hoặc còn sai sót, rất mong bạn đọc đóng góp để ViDes hoàn thiện hơn các thông tin về đạo Mẫu – Dòng đạo cổ xưa và truyền thống của Việt Nam ta

292 thoughts on “ĐẠI TIỆC LỄ TỨ PHỦ HÀNG NĂM

 1. Cami Halısı Bingöl says:

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 2. Cami Halısı Ankara says:

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 3. cami halısı balikesir says:

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 4. Cami Halısı Bitlis says:

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 5. Cami Halısı Bilecik says:

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 6. valor da wemix says:

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

 7. ron ronin says:

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

 8. Cami Halısı Kocaeli says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 9. Cami Halısı Manisa says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 10. Cami Halısı Konya says:

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 11. Cami Halısı Rize says:

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 12. Cami Halısı Hatay says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 13. Cami Halısı Kütahya says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 14. Cami Halısı izmir says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 15. Cami Halısı Sivas says:

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 16. Cami Halısı Sakarya says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 17. Cami Halısı Mugla says:

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 18. Cami Halısı istanbul says:

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 19. Cami Halısı Ordu says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 20. Cami Halısı Muş says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 21. Cami Halısı Siirt says:

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 22. gate io says:

  I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 23. Onwin says:

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 24. Onwin Giriş says:

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 25. Onwin says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 26. Onwin Giriş says:

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 27. Onwin Güncel Giriş says:

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 28. Onwin says:

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 29. Onwin Giriş says:

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 30. lfralk says:

  Correct score betting is a very exciting way to interact with a game or match. Now that you’re armed with free bets correct score tips selected by professional tipsters, it’s time for you to make your own correct score predictions. Premier League, La Liga, Bundesliga, or any other league – it’s up to you to decide where to use your bet numbers correct score today! They have a live score section where Live score resources are sorted into many sections – soccer, ice-hockey, tennis, basketball, handball, snooker and others and others. The odds of a correct score are usually high because of the slim chances of getting the prediction right. The odds are even higher when the scoreline prediction is outrageous or in favour of the weaker side. It will be necessary to summarise the odd range, as we have done in the table below. The table below shows the odd range for bookmakers for the “correct score” prediction markets. Score lines like 0 – 0, 1 – 1, 2 – 0, etc., all fall under the 0 to 4 goals category and so on.
  http://forums.wolflair.com/member.php?u=103040
  We have found that Bovada is one of the safest sports betting sites for American players. Our researchers have given them a four-star rating, and the feedback that players provide is quite positive. This is one possibility, and you can check out our sports betting site reviews to explore other options. In its first four months, the Arizona legal online sports betting industry handled $1.75 billion worth of wagers. It makes Arizona the seventh largest state for legal sports betting sites, behind New York, New Jersey, Nevada, Illinois, Pennsylvania and Michigan. DraftKings is the most popular sportsbook in the Copper State, but it faces competition from Bally Bet, Barstool, Betfred, BetMGM, BetRivers, Betway, Caesars, Desert Diamond, FanDuel, Fubo, Golden Nugget, Hard Rock, SaharaBets, SuperBook, TwinSpires and WynnBET.

 31. Sitob says:

  You can join or create your own tournaments and so measure yourself to your friends or the rest of the users and show that you are the best! Favourites (Shows 10 Max) Liverpool vs. Chelsea (English Premier League) linked by Zaghawa, September 19, 2012 Read more football features: Best players in the world | Best players of all time | Live football on TV today | Premier League TV schedule A behind-the-lens look at a frustrating loss against Lewes at St Mary’s. “We expect a really tough challenge, as mentioned before. They’re a team we’ve seen lots of in the recent past, and we’ve had some brilliant matches against them, played in a fantastic spirit, and I’m sure tomorrow will be no different,” he said. UK & Europe
  https://forum.finveo.world/community/profile/reginaldjacob1/
  ‘They have been chasing him for a couple of weeks, it’s all been Arsenal talk, will they pay enough, will they go a little bit more. Then Chelsea have come from absolutely nowhere and blown Arsenal out of the water and that is what it is like. If you were to look at the stats from this game you might think it was an even contest. Spurs shaded possession 51% to 49%, had 17 shots to Arsenal's 14 and only mustered 0.34 expected goals less than their opponents. Make no mistake though Tottenham were about as close to Arsenal on Sunday as the Virgin Orbit got to space. However, while Raphinha is clearly a player Arsenal admirer, Spanish football expert Hunter told Sky Sports this morning that as of now, there’s no talk of Barcelona being willing to let the Brazilian leave.

 32. tem says:

  Settimo anno alle porte in MotoGP™: il Motorsports Director Pit Beirer ritiene che la Casa austriaca possa essere davvero protagonista nel 2 Diretta MotoGp, la vittoria di Andrea Dovizioso nel 2020 in Austria (Foto LaPresse) I rosanero vivono un momento instabile, tanto che nelle ultime cinque partite hanno ottenuto due vittorie e tre pareggi. Attualmente la classifica dice tredicesimo posto con 24 punti. L’ex centrocampista della Juve ha rivelato un retroscena del suo periodo in bianconero Iniziano le FP3 della MotoGP. Stadiosport.it » MotoGP News Questi i primi 10 delle qualifiche del GP di Valencia della MotoGP: 1. Martin (Ducati) 2. Marquez (Honda) 3. Miller (Ducati) 4. Quartararo (Yamaha) 5. Rins (Suzuki) 6. Vinales (Yamaha) 7. Binder (KTM) 8. Bagnaia (Ducati) 9. Zarco (Ducati) 10. Espargaro (Aprilia)
  https://bravo-wiki.win/index.php?title=Palermo_classifica_serie_b
  Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy. Età giusta, preparazione atletica ideale, disponibilità e predisposizione alla crescita e alla dedizione del ruolo. Ad ognuno il suo: trova il portiere giusto per la tua squadra. Editore Associazione “IL NAPOLI ON LINE” Scegli un prodotto, personalizzalo con il configuratore e acquistalo direttamente online! Quando avrai creato il tuo progetto, potrai richiedere dei campioni gratuiti da provare. Dopo aver provato le taglie e individuato quelle giuste per il tuo ordine, inviaci semplicemente nomi, numeri e taglie in un file excel o inserisci tutti i dati nel carrello del Configuratore.

 33. summa says:

  Competições de Futebol This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data. Não há Futebol ao vivo no momento Para fechar o primeiro tempo com chave de ouro, Sterling ampliou o Resultado de Inglaterra x Irã aos 45 minutos, antes dos acréscimos. Em cruzamento de Kane, o veterano aproveitou para encher as redes dos adversários e fazer o terceiro. Aposte com responsabilidade. Com a vitória em cima do Irã, os ingleses assumem a liderança do grupo B com 3 pontos, próximos da classificação até as oitavas de final. O próximo jogo deve definir se o elenco se garante ou não no mata-mata.
  https://smart-wiki.win/index.php?title=Placar_brasileiro_hoje
  Confira palpites para o duelo entre São Paulo x Ituano. As equipes se enfrentam neste domingo (15), às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em jogo válido pela 1ª rodada do Paulistão 2023. Assim, os dados pessoais são coletados e armazenados por tempo determinado para propósito específico, com o objetivo de atender aos clientes por meio de nossos serviços fornecendo uma melhor experiência em nosso site. (incluir que são utilizados para atualização de dados de sócios/clientes, como também para envio de informações, ações promocionais e etc..) Tempo real: VAVEL Brasil Vale lembrar que o Bahia manda seus jogos na Arena Fonte Nova, porém, como o local está reservado para a realização de um evento, o Tricolor teve que atuar no Estádio de Pituaçu na primeira partida do ano. Na próxima quarta (18), às 21h30, o Esquadrão volta a jogar no estádio para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, pela 3ª rodada do Estadual. Antes disso, encara o Jacuipense, no domingo, no Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

 34. doush says:

  Combo Fixed Matches include 3 or more soccer fixed matches combine in one ticket together. Usually for weekend we received more sure fixed matches from our sources. We combine best fixed tips in our COMBO FIXED TICKET. How do I get fixed matches for today? – You can get fixed matches by subscribing to our daily fixed matches package. Visit our payments page to pay and we shall send you the fixed matches by email and by phone(WhatsApp or Text) Sports have become one of the biggest entertainment industries in the world, and Fixed Matches sometimes play a role in keeping fans interested. Sometimes referees or officials play a large role in Match Fixing as they have the ability to make certain calls to affect the outcome of a certain Game. fixed matches | soccer tips | betting tips | soccerfixed | football tips | fixed picks | correct score | tips180
  https://artistecard.com/ingalopez
  Why to Register? REFRESH “Having accessibility is huge for the sport. It’s going to help grow MLS not only domestically, but internationally. You’ll have eyes all over watching our games,” said Kellyn Acosta, Los Angeles Football Club midfielder. “We talk about how we want the league to continue to grow and bridge the gap in comparison with other leagues, and I think having this Apple partnership is a step in the right direction. Leading into the World Cup in 2026, you want to build momentum and gain more exposure, and I think this partnership is going to truly be beautiful. I know my family is excited to have all the games in one place, and I think it’s going to be huge for the league and for the sport in the US.” now with Disney+ (With Ads) and ESPN+ (With Ads)

 35. Cami Halısı Çanakkale says:

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 36. Cami Halısı Diyarbakır says:

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 37. Cami Halısı Erzincan says:

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 38. Cami Halısı Gümüşhane says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 39. Cami Halısı Edirne says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 40. Cami Halısı Elazığ says:

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 41. Cami Halısı Çorum says:

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 42. Cami Halısı Hakkari says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 43. Cami Halısı Gaziantep says:

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 44. onbahis says:

  Onbahis Müşteri Hizmetleri Destek hizmetleri Onbahis Giriş müşteri hizmetlerine verdiği önemin ve kalitesinin göstergesidir. Büronun kullanıcı standartlarını en üst düzeyde tutmaya yönelik oluşturduğu kullanım standartlarının son derece üst düzeyde bulunuyor olması ayrıcalığını yaşayabilmek geçerli durumdadır.
  10-03-2023 18:52:56

 45. Onwin says:

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 46. gate.io says:

  I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 47. safetoto says:

  Your writing is perfect and complete. safetoto However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

 48. demo pg soft says:

  You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

 49. bandar4d says:

  I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 50. Психологичные характеристики. says:

  Если человечество отрешится от
  веры в божественное происхождение
  запретов, обусловленных человеческой культурой,
  и признает их земное происхождение, то,
  возможно, они перестанут быть навсегда застывшими
  формами, воспринимающимися как средство
  угнетения, подавления и контроля, а будут восприниматься как
  инструмент, способный служить интересам людей.
  Тогда все поймут их необходимость.
  Психологичные характеристики.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X
037 980 7015
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon